Gino

Gino Frangini

Valparaíso, Chile

Autores favoritos: Borges, Deleuze, Feyerabend, Márquez, Poe